aaawesele.pl

Regulamin

 • 1.

 • Użyte w regulaminie określenia:
  Portal - portal internetowy aaawesele.pl;
  Uczestnik - firma lub osoba fizyczna zarejestrowana w Portalu;

 • 2.

 • Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Portalu przez uczestników.

 • 3.

 • W procesie rejestracji w Portalu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jak również zobowiązuje się do jego przestrzegania. Dokonanie rejestracji w Portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 • 4.

 • Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • 5.

 • Korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Portalu może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z usługi uzależnione jest od akceptacji przez uczestnika zarówno niniejszego Regulaminu, jaki i regulaminu szczegółowego.

 • 6.

 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze uczestnika.

 • 7.

 • Za treść informacji zamieszanych w Portalu przez uczestników ponoszą odpowiedzialność ich autorzy. Treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami będą usuwane przez Administratora.

 • 8.

 • Administrator nie odpowiada za informacje wprowadzane do Portalu przez Uczestników.

 • 9.

 • Administrator zastrzega możliwość wystąpienie przerw technicznych w działaniu Portalu.

 • 10.

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

 • 11.

 • Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie z Portalu informacji handlowej.

 • 12.

 • Zabrania się:
  • a) rozpowszechniania treści pornograficznych;
  • b) rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
  • c) podejmowania jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  • d) publikowania na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

 • 13.

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu.

 • 14.

 • Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Portalu.

 • 15.

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Administrator ma prawo do jego wiążącej wykładni.


Więcej w serwisie